Publicerad av Ulla Ståhl den 14 Nov 2022
Den första i en serie av rapporter från Planeringsguppen för det nya rotarydistriktet D 2395.
 
Rotary International har beslutat att minska antal rotarydistrikt i Sverige från tio till sex. Man har, efter att ha tagit del av synpunkter från distrikten, beslutat att hela Skåne, Blekinge och Halland (utom klubbarna i Falkenberg) ska bilda ett nytt Rotarydistrikt (2395). Det berör nuvarande distrikt 2390 och 2400.  En arbetsgrupp har bildats för att övergången ska ske så smidigt som möjligt. I gruppen sitter från 2390 District Governor (DG) Ulf Bingsgård, District Governor Elect (DGE) Annika Skoglund och District Governor Nominee (DGN) P-O Karlsson och från 2400 DG Peter Glimvall, DGE Magnus Uvenfeldt och DGN Ulla Ståhl samt dessutom PDG (Past District Governor) Kå-ge Schildt.
Guppens första möte ägde rum den 12 november 2022 i Kristianstad, och ambitionen från gruppens sida är att fortlöpande informera alla medlemmar i de berörda områdena, via distriktens hemsidor, om hur arbetet fortskrider.
 
från vänster, PDG Kå-Ge Schildt, DGN P-O Karlsson DG 2025-26), DGN Ulla Ståhl DG 2024-25, DGE Annika Skoglund,
DGE Magnus Uvenfeldt, DG Ulf Bingsgård, Peter Glimvall (var tyvärr sjuk).
 
 
   Bland det första gruppen fick ta ställning var ett önskemål från Kronoberg. Klubbarna där vill också tillhöra 2395. De tillhör idag distrikt 2400 tillsammans med delar av norra Skåne, Blekinge och Halland. Planeringsgruppen har ställt sig positiv till det, och det som händer nu är att klubbarna i Kronoberg kommer att lägga in en begäran till RI (Rotary International) om en förflyttning till distrikt 2395 från 2405, där de placerats. Vi räknar med att RI kommer att gå med på detta. För närvarande finns det 117 klubbar i de aktuella områdena. Guvernörens klubbesök kommer därför kräva vissa justeringar. De assisterande guvernörernas roll kommer att utvidgas.
   Det finns idag sju assisterande guvernörer i 2390 och fem i 2400. Det kommer förmodligen bli tio AG-områden i det nya distriktet.
   Magnus Uvenfeldt och Annika Skoglund kommer, som planerat, att vara guvernörer i distrikt 2400 resp 2390 under rotaryåret 2023 - 2024 och efterträdas av Ulla Ståhl i nuvarande distrikt 2400. Hon blir den första guvernören i det nya, stora distriktet 2395. Därefter tar P-O Karlsson, från nuvarande distrikt 2390, över stafettpinnen.
   Det finns mest likheter men också en del olikheter mellan distrikt 2390 och 2400. Arbetet i kommittéerna är viktigt och det gäller att få till en välfungerande organisation också i det nya distriktet. Det är arbetsgruppens ambition att sammanföra de som för närvarande är ordförande i de största kommittéerna i de båda distrikten för en första diskussion om det framtida samarbetet. Därför inbjöds Gun Klevås från 2400 och Thomas Mårtensson från 2390 till mötet den 12 november, där de informerade om RFE- kommittéernas arbete i de båda distrikten. Gun och Thomas fick därefter i uppdrag att arbeta fram ett gemensamt förslag för D2395.
   För den enskilda medlemmen innebär omorganisationen inga större förändringar. Vi blir fler som kan hjälpa till att utveckla Rotary genom de specialkompetenser som vi vet finns lite överallt. Kanske kommer vi rent av att synas lite mer!
Det kommer bli lite längre för en del till PETS, till distriktskonferenser och andra möten. Men kanske blir det också berikande att lära känna andra miljöer än de invanda i vårt vackra land.
 
Annika Skoglund